Avtalevilkår

Avtale og bruksvilkår for leie av Iboks Minilager

Utleier er Iboks Minilager AS, org nr 920 844 545, e-post kundeservice@iboksminilager.no eller tlf +47 907 89 100

Forhold som ikke er omtalt i denne kontrakten reguleres i Husleieloven av 26. mars 1999 nr 17, med senere endringer.

1. Leieforholdets omfang

Leieforholdet gjelder for de lagerrom (ett eller flere) med størrelse og nummer som angitt og bestilt via Iboks Minilager AS sin hjemmeside på internett, heretter benevnt Leieobjektet.

2. Leiesum og betaling

Leien betales forskuddsvis for en måned i gangen, enten ved faktura (bedriftskunder), eller trekk fra leietakers kredittkort eller Vipps, med forfall den 15. i hver måned for påfølgende måned. Ved oppstart av leieforholdet kan Vipps benyttes som betalingsform. Leietaker samtykker i at Vipps blir registrert for automatisk betaling en gang pr måned.

Leietaker er ansvarlig for at det er dekning på sin konto for sine leiebetalinger, og må selv følge med på om leiebetaling skjer automatisk eller ikke. Når bankkort har nådd utløpsdato må leietaker oppdatere informasjonen med nytt kort på faste avtaler hos Iboks Minilager i Vipps-app.

Leiepriser er oppgitt inkludert merverdiavgift for privatpersoner. For merverdiavgiftspliktige foretak kommer merverdiavgift i tillegg til de oppgitte prisene.

Leietaker er innforstått med at utleier kan foreta kredittsjekk av leietaker.

Ved forsinket betaling forbeholder utleier seg retten til å suspendere leietakers tilgang til leieobjektet frem til at utestående er betalt i sin helhet.

Utleier har adgang til å foreta endringer i leieprisene. Slik endring kan tidligst tre i kraft etter tre måneder av leieforholdet. Endring av leiens størrelse utføres med en måneds varsel.

3. Leietid, varighet og oppsigelse

Leieobjektet leies ut løpende på månedsbasis, og leieperioden løper til utgangen av hver måned. Leiekontrakten fornyes automatisk for én ny måned om ikke leietaker eller utleier sier opp leieforholdet innen den 15. den måneden utflytting skal skje. Om oppsigelsen mottas etter den 15. vil kontrakten gjelde for en måned til, dvs til utgangen av neste kalendermåned. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før månedsperioden er omme. Oppsigelse meldes til utleier pr e-post kundeservice@iboksminilager.no, eller på «Minside» på iboksminilager.no.

4. Overlevering av Leieobjektet

Leietaker får tilgang til utleiers lokaler så snart bestilling og betaling er foretatt. Leietaker får utstedt en adgangskode som benyttes til å åpne port inn til lokalet. I lokalet åpnes dør til lagerrommet via innlogging på Iboksminlager.no. Leietaker plikter å kontrollere at det leide lagerrom med dør er i orden, rengjort og klar til bruk. Dersom Leieobjektet ikke er i orden må leietaker uten ugrunnet opphold varsle utleier om dette. Leietaker er selv ansvarlig for å sørge for låsing av Leieobjektet etter bruk.

5. Utleierens plikter under leieforholdet

Utleieren plikter å sørge for at tilgang / port inn til lagerrommene er i orden, og at arealene både innvendig og utvendig er i ordentlig stand. Utleieren plikter også å sørge for at arealene ellers er tilstrekkelig opplyst. Det er utleiers ansvar å sørge for at utvendig tilkomst til lokalet er brøytet og strødd på vinters tid.

6. Leietakerens plikter og ansvar

Leieobjektet må kun benyttes som lagerlokale. Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt eller som på en annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. For øvrig vises til ordens og bruksregler i Vedlegg 1 som er en del av avtalen mellom partene. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar.

Leietaker plikter å gi utleier nødvendig tilgang til leieobjektet for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel.

7. Fremleie og overdragelse

Fremleie og overdragelse av leieforholdet er ikke tillatt.

8. Forsikring

Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos utleier. Leietaker er forpliktet til å ha sine eiendeler forsikret hos eget forsikringsselskap. En innboforsikring gir normalt dekning for lagring av varer og utstyr utenfor hjemmet.

9. Leietakers avtalebrudd – utkastelsesklausul

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd litra a. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd litra b. Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. Med vesentlig mislighold menes manglende betaling av en -1-månedsleie, og/eller manglende overholdelse av utleiers ordensrutiner i vedlegg 1.

Ved betalingsmislighold forbeholder utleier seg retten til å utøve tilbakehold overfor leietaker til sikkerhet for dekning av ethvert krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker, deriblant alle omkostninger utleier pådras som følge av misligholdet. Leietakers tilgang til eiendommen og leielokalet suspenderes frem til utestående er gjort opp i sin helhet. I et slikt tilfelle fortsetter betalingsforpliktelsen å løpe for leietaker frem til alt utestående er gjort opp.

Løsøre/innbo kan flyttes til et av utleiers øvrige lokaler for leietakers regning. Løsøre som oppbevares i leieobjektet på tidspunktet for utleiers sperring av lokalet anses som overlevert til utleier som håndpant til sikkerhet for de krav utleier måtte ha eller få mot leietaker.

10. Opphør av leieforholdet – tilbakelevering av leielokalet

Den dagen leieforholdet opphører skal leietakeren stille Leieobjektet til utleiers disposisjon, rengjort og i samme stand som da Leieobjektet ble overtatt. Leietaker er pliktig å tømme leielokalet ved opphør av leieforholdet. Etterlatt løsøre anses oppgitt og vil tilfalle utleier uten vederlag etter 14 dager. Utleier vil skriftlig oppfordre leietaker om å hente løsøret, men slik at utleier har rett til å holde løsøret tilbake inntil utleiers eventuelle krav mot leietaker er dekket i sin helhet. Dersom kostnadene eller ulempene ved oppbevaringen blir urimelige, vil etterlatt løsøre kastes, gis bort eller selges for leietakers regning. Før etterlatt løsøre kastes, selges eller gis bort vil utleier sende et skriftlig varsel med betalingsoppfordring til leietaker.

11. Leietakers erstatningsansvar

Stilles ikke leielokalet til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet er opphørt, kan utleier kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leierens bruk opphører. Er lagerlokalet i dårligere stand enn ved overtagelse kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Leietaker er erstatningsansvarlig for både direkte og indirekte tap som kan henføres til leietaker selv eller noen han svarer for.

Vedlegg 1

BRUKS OG ORDENSREGLER FOR LEIEOBJEKTET / LAGERROMMET

Dette vedlegg 1 er en del av leieavtalen for leie av arealer av Iboks Minilager AS, og utdyper og presiserer bruks og ordensregler for lokalene.

A. Kommunikasjon mellom utleier og leietaker

Det er leietakers ansvar å sørge for at utleier til enhver tid har leietakers korrekte telefonnummer, e-post og hjemstedsadresse samt betalingsinformasjon.

Leietaker kan kontakte utleier på e-post kundeservice@iboksminilager.no eller tlf +47 907 89 100

Alle korridorarealer er kameraovervåket og det gjøres opptak av all trafikk i arealene som lagres i 7 dager.

B. Åpningstider

Åpningstiden vil normalt være kl. 06.00 – 24.00 mandag – søndag, 365 dager i året. Utleier har rett til å holde stengt ved behov. Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, lekkasje, at kode eller port ikke fungerer eller annet, kan ikke utleier holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.

Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lagerarealene etter kl. 24.00. Leietaker er kjent med at porten ikke kan åpnes etter stengetid, og at leietaker derfor må være ute av lageret før kl. 24.00. Alarm går på / slås på automatisk ved stengetid. Det vil alltid bli foretatt en utrykning av vaktselskapet ved alarmutløsning. Kostnaden for utrykningen belastes leietaker (minimum kr
2 500 per gang).

C. Bruk av leieobjektet – lagerrommene

Leieobjektet kan kun brukes til oppbevaring/lagring. Det kan ikke drives produksjon eller andre arbeider i arealene. Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i de øvrige arealene i lokalet utover ærend til sitt lagerrom. Ved oppbevaring og lagring må følgende hensyn tas:

  1. Lagerrommet kan innredes med frittstående reoler og hyller, men lagerrommets vegger kan ikke benyttes for innfesting av reoler. Eventuelle skader / hull i vegger vil bli krevd erstattet ved utflytting.
  2. Det kan ikke lagres eksplosiver eller andre brannfarlige og miljøskadelige materialer, væsker eller gasser, eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier og utleiers øvrige kunder/leietakere. Det samme gjelder for alle former for mat eller illeluktende varer.
  3. Alle maskiner skal tømmes for olje og/eller bensin før lagring.
  4. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Alle tekstiler som pels, ull, silke, skinn, madrasser, dyner, puter, klær og lignende som lagres, må uten unntak pakkes i tette plastbeholdere, pappkasser eller lignende.
  5. Det er ikke lov å medbringe eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Leietaker kan ikke benytte eiendommens fellesarealer til eget formål (for eksempel ved salg, lagring, oppslag og lignende).
  6. Hensatt løsøre er å anse som derelinkvert gods, dvs at eieren anses å ha tapt eiendomsretten, og vil bli fjernet (kastet/solgt/gitt bort) umiddelbart for leietakers regning med mindre løsøret er merket tydelig med navn og telefonnummer. Hvis løsøret er merket med navn og telefonnummer vil leietaker kontaktes og varsles om at løsøret vil bli fjernet for leietakers regning dersom løsøret ikke flyttes av leietaker innenfor en kort tidsfrist satt av utleier. I alle tilfelle vil leietaker ilegges et administrasjonsgebyr. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar.
  7. Leietaker må aldri sette opp porter eller dører slik at andre får tilgang. Leietaker må derfor vente ved porten både ved inn- og utpassering til porten er lukket, for å påse at dette ikke skjer. Leietaker må bruke kode både ved inn- og utpassering, selv om porten skulle være åpen. Utleier kan ikke holdes ansvarlig dersom en person urettmessig får tilgang til lagerlokalet, eksempelvis ved å disponere over leietakers kode, eller ved å ha fått tilgang til lagerlokalet på annen måte.
  8. Leietaker har anledning til å ha med seg medhjelpere ved behov, men leietaker har uinnskrenket ansvar for disse. Leietaker kan låne traller av utleier. Traller skal settes tilbake på plass før lageret forlates. Fjerning av traller eller annet utlånsutstyr, samt skader påført lageret, vil bli politianmeldt. Hele lagerlokalet er kameraovervåket.
  9. All røyking og bruk av rusmidler i lokalene er strengt forbudt. Berusede personer, eller personer som skaper ufred, opptrer truende overfor ansatte hos utleier eller andre leietakere, eller forårsaker skade vil bli bortvist.
  10. Dyr har ikke adgang.

D. Avfallshåndtering

Det er ikke tillatt å sette igjen avfall i lokalene. Leietaker er ansvarlig for å besørge eget avfall fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjernes for leietakers regning.

PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene behandles av:
Iboks Minilager AS
Terminalen 7
7080 Heimdal

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig
leder i Iboks Minilager AS. Når du inngår et avtaleforhold med Iboks Minilager AS samtykker du samtidig til at dine personopplysninger blir behandlet av oss.

Vi samler inn følgende opplysninger: Fornavn, etternavn, personnummer, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene brukes til å sikre gjennomføringen av leiekontrakten, samt til å gjennomføre nødvendige kredittvurderinger. Vi har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsloven. Personopplysningene vil kun bli lagret så lenge det er saklig behov for dette, og vil bli slettet når kundeforholdet opphører. Du har til enhver tid rett til innsyn i registrerte opplysninger. Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til:

Iboks Minilager AS,
kundeservice@iboksminilager.no

Se utfyllende informasjon om Personvern på vår hjemmeside.

Bruk av Cookies (informasjonskapsler)

Vi benytter informasjonskapsler for å oppnå økt brukervennlighet, slik som enklere pålogging etc. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler, må du skru av dette i nettleseren din. Vær oppmerksom på at ved å slå av denne kan det føre til nedsatt funksjonalitet på vår nettside.